ΠΟΙΟΤΗΤΑ

UKAS-ISO-9001Βασική αρχή της MESPITSER Α.Ε.Β.Ε είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και η πλήρης ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για:

  • Τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Το σεβασμό προς τους πελάτες και την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με:

  • Την υιοθέτηση και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
  • Τη θέσπιση στόχων ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων και την περιοδική ανασκόπησή τους ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση της παρούσας πολιτικής και η διαρκής βελτίωση.
  • Τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για υποδομές, περιβάλλον εργασίας και ανθρώπινο δυναμικό

Η αποτελεσματική και τεκμηριωμένη εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι σταθερή επιδίωξή μας και επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης και συμμετοχής των εργαζομένων και της αμέριστης δέσμευσης της Διοίκησης.